Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de klanten ("Klanten") van Remarketing.be BV ('Plug-in Mobility') voor al hun verkopen. Door een bestelling te plaatsen en deze naar Remarketing.be te sturen, verklaart de Klant dat hij of zij deze algemene voorwaarden vooraf heeft gelezen en zonder voorbehoud heeft geaccepteerd. In geval van een conflict en/of discrepantie hebben de algemene voorwaarden van Plug-in Mobility voorrang boven de algemene voorwaarden van de Klant.

  1. Alle prijzen van Plug-n Mobility worden weergegeven in euro's, tenzij er uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen zijn exclusief eventuele belastingen of heffingen die worden of moeten worden geheven op de verkochte objecten. Tenzij Remarketing.be schriftelijk anders vermeldt, dienen alle betalingen te worden gedaan in euro's door middel van een storting op de bankrekening van Plug-in Mobility, zoals vermeld op de factuur. Als Plug-in Mobility betaling per cheque accepteert in een specifiek geval, gebeurt dit uitsluitend onder voorbehoud van ontvangst van de betaling, en de betaling van de Klant wordt pas als ontvangen beschouwd wanneer de creditinstelling het bedrag van deze cheque op de bankrekening van Plug-in Mobility heeft bijgeschreven.

Door een bestelling te plaatsen bij Plug-in Mobility verleent de Klant expliciet en ondubbelzinnig toestemming aan Plug-in Mobility om zijn of haar persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met de voorschriften van de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens van de Klant die worden verwerkt, omvatten de volgende: naam, adres, telefoon- en mobiele telefoonnummers, e-mailadres en bankgegevens. Plug-in Mobility zal de persoonlijke gegevens van de Klant uitsluitend verwerken voor de volgende doeleinden: administratieve diensten, verwerking en opvolging van bestellingen en direct marketing van Plug-in Mobility. Plug-in Mobility zal de persoonlijke gegevens van de Klant niet aan derden doorgeven. De Klant heeft altijd het recht om zijn of haar persoonlijke gegevens in te zien en, indien van toepassing, deze te corrigeren. De Klant kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn of haar gegevens voor direct marketingdoeleinden door dit schriftelijk aan Remarketing.be kenbaar te maken. De Klant erkent en aanvaardt dat schade die de Klant zou lijden als gevolg van onrechtmatig gebruik van de gegevens door derden die hiervoor geen enkele toestemming hebben ontvangen, nooit kan worden verhaald op Plug-in Mobility.

Er wordt een pro forma factuur opgesteld voor de aan te kopen auto('s) en deze wordt naar de Klant gestuurd voordat er enige verplichting ontstaat voor Plug-in Mobility in een juridische relatie met een Klant. De Klant bevestigt zijn of haar bestelling door de pro forma factuur, die hij of zij binnen 24 uur na ontvangst dient te ondertekenen en te voorzien van een stempel, te verzenden. Nadat  Plug-in Mobility de ondertekende en gestempelde pro forma factuur van de Klant heeft ontvangen, verbindt de Klant zich ertoe de pro forma factuur volledig te betalen binnen vijf kalenderdagen. Een verkoopovereenkomst komt pas tot stand nadat de volledige betaling van de pro forma factuur is ontvangen. Het verkoopproces eindigt automatisch als er geen betaling is ontvangen binnen vijf kalenderdagen na de eerder genoemde periode van vijf kalenderdagen na ontvangst van de ondertekende en gestempelde pro forma factuur door Plug-in Mobility. In dat geval is de Klant automatisch een vast bedrag verschuldigd, per auto, van 10% van de prijs vermeld op de pro forma factuur, met een minimum van EUR 750,00 (exclusief btw) per auto als schadevergoeding. In dat geval is Plug-in Mobility gerechtigd om de desbetreffende auto('s) aan derden te verkopen zonder enige vorm van compensatie. De Klant aanvaardt dat facturen die door Remarketing.be worden uitgegeven elektronisch worden verzonden.

Tenzij Plug-in Mobility en de Klant schriftelijk anders overeenkomen, moeten de door de Klant gekochte wagens bij Plug-in Mobility worden opgehaald en geaccepteerd op het overeengekomen tijdstip. De Klant is automatisch opslagkosten verschuldigd aan Plug-in Mobility, gelijk aan EUR 50,00 (exclusief btw) per dag vertraging voor het ophalen van elk afzonderlijk object dat niet op het overeengekomen tijdstip wordt opgehaald, en in ieder geval indien dit niet binnen zeven kalenderdagen na de verzending van de factuur door Plug-in Mobility wordt gedaan.

De Klant ontvangt alle voertuigdocumenten en duplicaatsleutel(s) met betrekking tot het aangekochte object nadat Plug-in Mobility het CMR-document heeft ontvangen, dat door de Klant is ondertekend en gestempeld. Als een van de voertuigdocumenten vermeld op de proforma factuur of op de factuur ontbreekt, moet Remarketing.be hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld binnen 48 uur na ontvangst van de documenten en de sleutel(s). Na het verstrijken van deze periode wordt geacht dat Plug-in Mobility de Klant heeft voorzien van alle eerder genoemde voertuigdocumenten voor het aangekochte object. De Klant moet de aangekochte objecten bij levering inspecteren en controleren of de kwaliteit van deze objecten overeenkomt met wat is overeengekomen. Op straffe van verval moet Plug-in Mobility onmiddellijk bij de levering van eventuele visuele gebreken aan de objecten schriftelijk op de hoogte worden gesteld door middel van een gedetailleerde beschrijving van de relevante gebreken op de CMR, vrachtbrief of leveringsbon, en voordat Plug-in Mobility het betreffende document ondertekent. Als dit niet gebeurt, kan Plug-in Mobility niet langer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele visuele gebreken, en wordt het verkochte object onherroepelijk en definitief door de Klant aanvaard. Als de Klant de aangekochte objecten gebruikt of repareert na het verstrijken van deze periode, impliceert dit de onherroepelijke en definitieve aanvaarding van eventuele visuele gebreken door de Klant. Plug-in Mobility behoudt altijd het recht om het voertuig opnieuw in bezit te nemen onder de voorwaarden van de factuur als er sprake is van niet-conformiteit.

De leveringstermijn van de objecten die door Plug-in Mobility aan de Klant wordt meegedeeld, is puur indicatief. In geval van een abnormale vertraging heeft de Klant het recht om de bestelling te annuleren per aangetekende brief, op voorwaarde dat Plug-in Mobility nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van één maand na ontvangst van een ingebrekestelling door de klant per aangetekende brief. De Klant ziet ook uitdrukkelijk af van andere mogelijke vorderingen, zoals het toekennen van enige vorm van compensatie, tegen Plug-in Mobility.

Op elk moment, zelfs na faillissement, gerechtelijke herstructurering of enige vorm van insolventie van de Klant, kan Plug-in Mobility bestaande wederzijdse activa en schulden verrekenen, ongeacht of deze schulden en vorderingen nog niet definitief, vaststaand of verschuldigd zijn, ongeacht de vorm, valuta of doel van de schulden en vorderingen. De berekening van deze verrekening gebeurt in euro's, en indien nodig, na omzetting van de vreemde valuta op kosten van de Klant. De juridische eigendom van de objecten die het onderwerp zijn van de facturen die door Plug-in Mobility zijn uitgegeven, wordt pas en uitsluitend overgedragen aan de Klant op het moment dat de volledige prijs, kosten, rente en andere financiële verplichtingen volledig zijn betaald. De Klant draagt echter het volledige risico van verlies of vernietiging van dergelijke objecten vanaf het moment dat hij of zij het object kan ophalen of het aan hem of haar kan worden geleverd. De aansprakelijkheid en compensatie die eventueel verschuldigd zijn wegens mogelijke aansprakelijkheid van Plug-in Mobility jegens de Klant zijn te allen tijde beperkt tot het bedrag van de factuur van deze Klant, en alleen tot het bedrag dat de Klant daadwerkelijk heeft betaald. Onder geen enkele omstandigheid is Plug-in Mobility aansprakelijk voor gevolg- of indirecte schade van welke aard dan ook.

Ondanks het feit dat Plug-in Mobility redelijke inspanningen levert om zijn e-mails en andere elektronische bestanden te beveiligen tegen virussen en andere defecten die computers en computersystemen kunnen beïnvloeden, blijven Klanten uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van passende maatregelen om hun computers en computersystemen te beschermen tegen dergelijke virussen of defecten. Plug-in Mobility aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie en bestanden afkomstig van Plug-in Mobility.

Plug-in Mobility is automatisch ontslagen van zijn verplichtingen en niet verplicht om enige verplichting na te komen in geval van overmacht. "Overmacht" wordt begrepen als een situatie, al dan niet tijdelijk, waarin de uitvoering van het geheel of een deel van de overeenkomst wordt verhinderd door omstandigheden buiten de controle van Plug-in Mobility, zelfs als dergelijke omstandigheid voorzienbaar was op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam. Voorbeelden die worden beschouwd als gevallen van overmacht zijn onder andere: vertraging of het niet nakomen van leveringen door leveranciers, verlies van bedrijf als gevolg van ongeval, staking, lock-out, brand, elektrische, computer-, internet- of telecommunicatiestoringen, besluiten of interventies van de overheid (inclusief weigering of intrekking van een vergunning of licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen veroorzaakt door een derde partij. Plug-in Mobility is niet verplicht om de onverklaarbare of onvoorspelbare aard van de omstandigheid die de overmacht vormt, aan te tonen.

Als een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden van Plug-in Mobility, geheel of gedeeltelijk, niet afdwingbaar is of in strijd is met een dwingende wettelijke bepaling, heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, noch op de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet afdwingbaar is of in strijd is met een dwingende wettelijke bepaling. In een dergelijk geval zullen Plug-in Mobility en de Klant te goeder trouw onderhandelen om de niet-afdwingbare of conflicterende bepaling te vervangen door een afdwingbare en juridisch geldige bepaling die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling benadert. Afwijking van deze algemene voorwaarden door Plug-in Mobility kan nooit worden beschouwd als een afstand daarvan.

De relatie tussen Plug-in Mobility en zijn Klanten wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. In geval van geschillen zijn de rechtbanken in TURNHOUT (België) exclusief bevoegd, onverminderd het recht van Plug-in Mobility om een vordering in te stellen bij en in te dienen bij enige andere rechtbank.